Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy realizowane jest w godzinach pracy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego oraz z Instrukcją Kancelaryjną. Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Skargi i wnioski wpływające do Urzędu rozpatrywane są na podstawie:

 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46),
 • regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy.

Decyzje: 

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy wydaje decyzje administracyjne w sprawach o:

 • uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
 • przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
 • obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium i innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy,
 • odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości:
  • nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy,
  • należności z tytułu zwrotu refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
  • przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
  • innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76 ust.7a tj. refundacji wynikających z tytułu umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

Decyzje wydawane są przez upoważnionego pracownika Urzędu. Od każdej decyzji służy odwołanie do organu II instancji jakim jest Wojewoda Wielkopolski, za pośrednictwem tut. Urzędu Pracy. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 271
Podmiot udostępniający: BIP PUP Słupca
Nazwa dokumentu: Przyjmowanie i załatwianie spraw
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Kasprowicz
Osoba, która udostępnia informację: Krzysztof Kasprowicz
Data wytworzenia informacji: 15.02.2024 12:49:57
Data udostępnienia informacji: 15.02.2024 12:51:24
Data ostatniej aktualizacji: 15.02.2024 12:53:54
Rejestr zmian