Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych Powiatowego Urzędu w Słupcy: slupca.praca.gov.pl oraz bip.pup-slupca.pl.

Data publikacji strony internetowej slupca.praca.gov.pl: 2014-06-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji Wortalu PSZ: 2021-09-09
Data publikacji bip.pup-slupca.pl: 2006-03-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część dokumentów PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów,
 • część z opublikowanych zdjęć, grafik nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Michał Blejwasadmin@pup-slupca.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu (63) 275 14 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy mieści się w budynku Spółdzielni Inwalidów Przyjaźń w Słupcy na II piętrze (budynek administracyjno – biurowy). Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Piastów 2. Na ul. Piastów oraz ul. Bielawskiej znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla samochodów osobowych interesantów, w tym dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się chodnik z kostki brukowej oraz wolna przestrzeń (plac) utwardzony z kostki brukowej. Przed wejściem i w wejściu do budynku brak przeszkód architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona. Do Urzędu można dostać się schodami lub windą dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek zaopatrzony jest w schody z poręczami bez oznaczeń kontrastowych, windę oraz szerokie korytarze. Wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia w Urzędzie. W budynku jest toaleta, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W Urzędzie nie stosuje się pętli indukcyjnych ani komunikatów głosowych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille'a. Tablice informacyjne oraz oznaczenia pokoi wykonane są drukiem powiększonym i kontrastowym dla osób niedowidzących i słabowidzących. Wszelkiej pomocy osobą niedowidzącym i słabowidzącym udziela pracownik informacji znajdującej się przy wejściu do Urzędu.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Urzędu na ul. Piastów oraz ul. Bielawskiej znajdują się wydzielone miejsca parkingowe osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Powiatowym Urzędzie Pracy można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Informacje o możliwościach kontaktowania się z Urzędem.

Kontakt z Urzędem jest możliwy poprzez:

 • stawiennictwo osobiste w siedzibie Urzędu przy ul. Piastów 2 w Słupcy,
 • kontakt telefoniczny pod numerem (63) 275 14 44 lub 882 360 328,
 • faksem na numer (63) 275 14 44,
 • pocztą elektroniczną na adres: admin@pup-slupca.pl,
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /PUPSlupca/SkrytkaESP,
 • listownie na adres: ul. Piastów 2, 62-400 Słupca.
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData